BrennFilm.com, gevestigd aan de Sikkelweide 11 3437 XJ NIeuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stephan Brenninkmeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van BrennFilm.com en is te bereiken via info@brennfilm.com

Persoonsgegevens

Brennfilm.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze foto en film diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
e-mailadres

Verwerking persoonsgegevens

Brennfilm.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Brennfilm.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het bewaartermijn van max. 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brennfilm.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Brennfilm.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brennfilm.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Brennfilm.com.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Brennfilm.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brennfilm.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@Brennfilm.com. Brennfilm.com heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 augugstus 2018